คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญาไท กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์: 0 2218 5032
runcusci@gmail.com