วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 04.30 น.
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ที่ไหนก็วิ่งได้

วิ่งสะสมระยะ 10.5 กิโลเมตร
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2563

และส่งผลการวิ่งก่อนเวลา 24.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการ
CU SCI RUN 2020

5.20 น. 

พิธีเปิดการแข่งขัน

 

5.30 น.
ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม. 

 

5.45 น. 

ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัว Fun Run 3.5 กม. 

 

7.30 น. 

พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
 

8.30 น. 

ปิดการแข่งขัน

 
 

หลักการและเหตุผล 

          คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าชมรมผู้ปกครองและคณาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรร่วมใจกันจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “CU SCI RUN 2020” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 และกิจกรรม “CU SCI VIRTUAL RUN 2020”  เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันที่จัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ ลดภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า สร้างทางเลือกใหม่ในการออกกาลังกาย และกิจกรรมที่สนุก เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับนักวิ่งหน้าใหม่ โดยเฉพาะเยาวชน และนิสิต นักศึกษา ผู้ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากสุขภาพที่ดี ที่ได้จากการออกกำลังกายยังก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเตรียมงาน วางแผนงาน การแก้ปัญหา เฉพาะหน้า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด และ Co-Study Corner สำหรับนิสิตเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายเดินวิ่งให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร
  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและผู้สนใจ

 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ บุคลากร
  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ก่อให้เกิดเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและสร้างความผูกพันต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัย

 • เพื่อระดมทุนพัฒนาห้องสมุด และ Co-Study Corner ให้กับนิสิต สำหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ และระดมทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลน 

 

รูปแบบการดำเนินงาน

จัดการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 2 ประเภทกิจกรรม ดังนี้ 
 

 1. CU SCI RUN 2020 จัดกิจกรรมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เส้นทางวิ่งเริ่มต้นจาก บริเวณทางเข้าคณะวิทยาศาสตร์ด้านสระน้ำและเส้นทางโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสิ้นสุดที่หน้าคณะวิทยาศาสตร์ ระยะทางการเดินวิ่ง 2 ประเภท ได้แก่ มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) และ
  FUN RUN (3.5 กิโลเมตร)  

   

 2. CU SCI VIRTUAL RUN 2020 วิ่งสะสมระยะ 10.5 กิโลเมตร  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2563 และส่งผลการวิ่งก่อนเวลา 24.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

 

การรับสมัคร

สมัคร online จำนวน 3,000 คนที่ www.cuscirun2020.com 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุตรงตามประเภทของผู้เข้าแข่งขัน

 • หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย อาทิ บัตรประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ

 

ช่วงอายุผู้สมัคร  

 • ต่ำกว่า 15 ปี

 • 15 - 29 ปี

 • 30 - 39 ปี

 • 40 - 49 ปี

 • 50 - 59 ปี

 • 60 ปี ขึ้นไป

 

ค่าสมัคร CU SCI RUN 2020 และ CU SCI VIRTUAL 2020 

 • ประเภทธรรมดา 500 บาท ผู้แข่งขันจะได้รับเสื้อแขนสั้นหรือเสื้อแขนกุด กระบอกน้ำและเหรียญรางวัลหลังเข้าเส้นชัย

 • ประเภท VIP 1,500 บาท ผู้แข่งขันจะได้รับ เสื้อแขนสั้นหรือเสื้อแขนกุด เสื้อโปโล กระบอกน้ำ กระเป๋าผ้า และเหรียญรางวัลหลังเข้าเส้นชัย 

 

การชำระเงิน 

 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

 • ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ K-ATM, K Plus
  และ K-Cyber Banking

 • ชำระที่งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
  ในวันและเวลาราชการ

 

การนัดรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

 1. CU SCI RUN 2020 
  นำบัตรประชาชนมารับเสื้อและเบอร์วิ่ง  ณ ชั้น 1 อาคารเคมี 2 
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกรณีรับแทน ให้นำสำเนาบัตรหรือภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้สมัครมารับได้ในวันต่อไปนี้

  วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 - 19.00 น.
  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น.


  การส่งทางไปรษณีย์ คิดราคาค่าส่งตัวละ 50 บาท ตัวต่อไปตัวละ 20 บาท กรณีสมัครเป็นกลุ่ม จะส่งไปรษณีย์เป็นกลุ่มเท่านั้น และไม่มีการรับเสื้อในวันงาน

   

 2. CU SCI VIRTUAL RUN 2020 
  เสื้อวิ่งจะส่งทางไปรษณีย์ คิดราคาค่าส่งตัวละ 50 บาท ตัวต่อไปตัวละ 20 บาท กรณีสมัครเป็นกลุ่ม จะส่งไปรษณีย์เป็นกลุ่มเท่านั้น (ไม่มีการรับด้วยตนเอง) 

 

รางวัลการแข่งขัน

CU SCI RUN2020

 • ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยมินิมาราธอน ลำดับที่ 1-5 

  ของแต่ละประเภทตามช่วงอายุทั้งหญิงและชาย 

 • เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยมินิมาราธอนและ Fun Run 


กติกา

 • ผู้ได้รับรางวัลต้องผ่านจุด check point และแสดงสัญลักษณ์

  เพื่อรับรางวัล

 • ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่มีชื่อ นามสกุล ตรงกับที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง ผู้ที่ใช้เบอร์วิ่งของผู้อื่น และชื่อไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้ ไม่สามารถรับรางวัลได้  
 • คำตัดสินของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
   

CU SCI VIRTUAL RUN 2020 

กติกา

 • ผู้แข่งขันจะได้รับเหรียญรางวัลและกระบอกน้ำ ทางไปรษณีย์ เมื่อส่งผลวิ่งครบตามระยะทาง ตามเงื่อนไขเวลาและผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ

 

การอำนวยความสะดวก (เฉพาะ CU SCI RUN 2020)

 • จอดรถอาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ 
  (พิเศษเหมาจ่าย 6 ชั่วโมง 50 บาท รับคูปองส่วนลดที่กองอำนวยการ)

 • รับฝากของ (ยกเว้นของมีค่า)

 • น้ำดื่มตามเส้นทางวิ่ง ทุก 2 กิโลเมตร

 • หน่วยปฐมพยาบาลดูแลตลอดการแข่งขัน

 • อาหารและเครื่องดื่มฟรีหลังการแข่งขัน

คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญาไท กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์: 0 2218 5032
runcusci@gmail.com